Nhận định về KQKD của VGC (Khả quan)

VGC (KHẢ QUAN, FV: VND 20,600, 2019 P/E of 14.3x): Nhận định tóm tắt về KQKD – VGC công bố KQKD kém khả quan cho năm 2018, với doanh thu thuần đạt 8.984 tỷ đồng (giảm 2,3% so với năm 2017) và LNTT đạt 843 tỷ đồng (giảm 7,8% so với năm 2017), theo đó lần lượt hoàn thành 98,7% và 88,7% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm của công ty. LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 6,4% so với năm 2017 còn 562 tỷ đồng. Tuy nhiên, xét riêng trong Q4, KQKD của công ty khả quan hơn với doanh thu tăng đạt 2.610 tỷ đồng (tăng 15,3% so với cùng kỳ), trong khi đó LNST của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 2,0% so với cùng kỳ lên 101 tỷ đồng nhờ áp lực cạnh tranh thị trường vật liệu xây dựng giảm nhẹ so với những quý trước trong năm. Công ty cũng ghi nhận lợi nhuận đáng kể từ cho thuê đất KCN.

 Doanh thu thuần năm 2018 giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ – Doanh thu năm 2018 đạt 8.984 tỷ đồng (giảm 2,3% so với năm 2017) trong đó doanh thu từ vật liệu xây dựng và BĐS không đổi, là 7.654 tỷ đồng (giảm nhẹ 0,4% so với năm 2017), trong khi đó doanh thu từ dịch vụ (90% là dịch vụ KCN) giảm 15,3% so với năm 2017 đạt 1.221 tỷ đồng.

 Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm, từ 23,3% trong năm 2017 xuống 22,4% – Chủ yếu là do tỷ suất lợi nhuận gộp mảng vật liệu xây dựng giảm mạnh. Năm 2018 là năm khó khăn với công ty do áp lực cạnh tranh lớn trên thị trường vật liệu xây dựng ở hầu hết các mảng từ kính xây dựng, gạch ốp lạt và gạch đất sét nung với tỷ suất lợi nhuận đồng loạt giảm. Trong khi đó, bức tranh ở mảng KCN tích cực hơn, cụ thể công ty ghi nhận 83,6 ha đất cho thuê trong 11 tháng đầu năm 2018 và tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 27,6% lên 34,0%. Tuy nhiên, đóng góp từ mảng KCN vào tổng lợi nhuận vẫn ở mức thấp, chỉ là 20,0%. Do đó, tỷ suất lợi nhuận gộp chung vẫn giảm từ 23,3% xuống 22,4%.

 Chi phí bán hàng và quản lý giảm nhẹ cùng với doanh thu – Chi phí bán hàng và quản lý là 1.106 tỷ đồng (giảm 2,6%), trong khi đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu vẫn ở mức 12,3%.

 Chi phí tài chính thuần giảm mạnh 25,4% so với năm 2017 xuống 208 tỷ đồng nhờ thu nhập tài chính tăng mạnh đạt 139 tỷ đồng (tăng trưởng 79,6%).

LNST của cổ đông công ty mẹ giảm 6,4% so với năm 2017 còn 562 tỷ đồng, theo đó EPS là 1.253đ, tương đương P/E là 15,3 lần.

 Công ty đặt kế hoạch kinh doanh khá cao cho năm 2019. Công ty đạt kế hoạch doanh thu tăng trưởng 18,6% đạt 9.476 tỷ đồng và LNTT tăng trưởng mạnh 27,6% đạt .1077 tỷ đồng theo giả định nội bộ của công ty.

 Cho năm 2019, theo dự báo mới nhất, chúng tôi dự báo LNTT đạt 928 tỷ đồng (tăng trưởng 10%) và LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 617 tỷ đồng (tăng trưởng 9,8%), theo đó EPS là 1.375đ. Tại thị giá cổ phiếu hiện tại, P/E dự phóng 2019 là 14,3 lần.

Nguồn: HSC